در صورتی که امکان پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می توانید از طریق واریز وجه به حساب بانکی یا کارت به کارت هزینه ساخت Apple ID را پرداخت کرده و سپس از طریق فرم تماس با ما درخواست خود همراه با ارائه مشخصات پرداختی را اعلام نمایید تا در اسرع وقت تقاضای شما ترتیب اثر داده شود.
Apple ID آماده: ۸۵۰۰ تومان
Apple ID با یوزر دلخواه شما:۱۵۰۰۰ تومان

 

بانک ملت به نام آقای  حمیدرضا کریمی

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۰۵۲۷۲۹۴۲

شماره حساب : ۴۱۱۸۹۵۱۹۱۶

شماره شبا : IR710120000000004118951916